MgS / Vedtægter

Vedtægter:

§ 1 – Navn

Foreningens navn er Marvede gl. Skole (MgS).
Foreningens hjemsted er Næstved kommune.

§ 2 – Formål
MgS er stillet til rådighed for lokalsamfundet i ”støttepunktet” Menstrup-Spjellerup´s område. Foreningens formål er at forestå driften af skolebygninger og udendørs grønne faciliteter jf. Næstved Kommunes skrivelse nr. 2010-12933 af 01-02-2012. MgS anvendes til alle former for aktiviteter såsom kulturelle, sociale og idrætslige, hvorved skolen m.m. kan medvirke til at fremme den enkeltes og fællesskabets virke i lokalsamfundet.

§ 3 – Ledelse
Stk. 1: Foreningen Marvede gl. Skole ledes af en bestyrelse bestående af 8 bestyrelsesmedlemmer, samt 2 suppleanter alle valgt på foreningens generalforsamling for en toårig periode.
Formand, sekretær og 2 medlemmer vælges i lige år og kasserer og 3 medlemmer vælges i ulige år.
Stk. 2: Bestyrelsen konstituerer sig på først kommende møde i kalenderåret med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

§ 4 – Forretningsudvalg
Til varetagelse af løbende forretninger nedsættes et forretningsudvalg, som arbejder under ansvar overfor den samlede bestyrelse. Forretningsudvalget består af formand, kasserer og sekretær.

§ 5 – Støttebeviser og medlemmer
Prisen på støttebevis fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Ved erhvervelse af navngivet støttebevis er man samtidig gyldigt medlem med stemmeret. Stemmeberettigede og valgbare medlemmer skal være 18 år.

§ 6 – Forpligtelser
Stk. 1: Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.
Stk. 2: Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 7 – Myndighed
Stk. 1: Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Der afholdes generalforsamling i marts måned. Indkaldelse sker ved opslag/mail, som bestyrelsen finder det fornødent, med mindst 3 ugers varsel.
Stk. 2: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før.
Stk. 3: Kun fremmødte medlemmer har stemmeret. Hver deltager på generalforsamlingen har kun én stemme.
Stk. 4: På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal (over halvdelen), dog kræves til ændring af disse vedtægter, mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget.
Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages.
Stk. 5: Der føres referat over vedtagne beslutninger. Dette underskrives af dirigent og referent.

§ 8 – Generalforsamlingen
På den ordinære generalforsamling behandles følgende:
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Forelæggelse af budget for indeværende år
6. Fastsættelse af pris på støttebevis
7. Valg til bestyrelse
8. Eventuelt

§ 9 – Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 25 % af de navngivne repræsentanter stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 5 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med den ordinære generalforsamling.

§ 10 – Tegningsret
Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb eller salg af aktiver samt ved optagelse af lån af den samlede bestyrelse.

§ 11 – Forretningsorden
Stk. 1: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 2: Til bestyrelsesmøderne er der mødepligt eventuelt ved stedfortræder.

§ 12 – Bestyrelsen
Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af den fremmødte bestyrelse stemmer herfor. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsen er mødt. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 13 – Referat
Der tages referat fra bestyrelsesmøder og dette godkendes senest på det næste møde.

§ 14 – Regnskabsår
Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december, og senest den 31 januar afgiver bestyrelsen driftsregnskab og status til revisorerne. Som revisorer anvendes HMIF´s valgte.

§ 15 – Opløsning
Stk. 1: Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af repræsentanterne i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.
Stk. 2: Ophører foreningen at eksistere afleveres modtagne ejendele til respektive foreninger.
Stk. 3: Udover det i stk. 2 nævnte tilfalder foreningens formue idræts-, ungdoms- eller det sociale arbejde i lokalområdet med henblik på, at styrke lokalområdet, dog jf. Næstved Kommunes skr. nr. 2010-12933 af 01-02-2012.

Marvede gl. Skole den 22. februar 2012:

Marvede gl. Skole | Menstrup Bygade 60, 4700 Næstved